Qamadiin Waqtii Bonaa Jallisiin Omishame Sassaabamaa Jira

Some of our researchers in research field
IQQO Meeting Hall
Fishery research
We do for maximizing productivity
IQQO HQ Complex
Our research empowers women
Researcher at field

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Qamadiin waqtii bonaa jallisiin kilaastaraan Godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaallee gandoota Saaraa Weyibaa lafa heek.

103 fi Faatelejii lafa heektara 40 irratti omishame sassaabamaa jira.
Omisha qamadii waqtii bonaa kanarraas callaa gaariin ni argama jedhamee eegama.