.

Hubannoo fi Ogummaa Misooma Kannisaa Daraan Cimsuuf Hojjatamaa Jira

********************

Giddugaleessi Qorannoo Kanniisa Hoolataa qorattoota buleeyyii qabu fayyadamuun misooma Kanniisaa irratti qonnaan bultootaafi qaamolee horsiisa Kanniisaa irratti bobba'aniif leenjii ogummaa kennuun hubannoo isaanii cimsaa bu'a qabeessa akka ta'aniif hojjataa jira. Haaluma kanaan, dhaabbata “Environmental, Biodiversity and Climate Change Forum (EBCCF) waliin ta’uun leenjii ogummaa ogeessotaa misoomaa aanaa Liiban Cuqqaalaatiif leenjii bu’uraa kenneera.

.

Misooma Kanniisaa Ammayyeessuuf Qorannoon Geggeeffamaa Jiru Abdachiisaadha

**********************

Misoomni Kanniisaa biyya keenyaa mala aadaatiin geggeeffama akka jiru ni beekama. Haata'u malee Giddugaleessi Qorannoo Kanniisa Hoolataa rakkoo kana furuuf Godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti qorannoo geggeessaa jiruun Gaagura Ammayyaa agarsiisaa fi babal’isaa deeggarsa ogummaas qonnaan bultootaa fi namoota gurmaa'anii Kanniisa horsiisaniif kennaa jira.

.

Daawwannaan Dirree Geggeeffame

*****************

Giddugaleessi Qorannoo Qonna Beddellee hojii yaaliiwwan qorannoo gara garaa rakkoo qonnaan bulaa furuu danda'an 104 fi baay'isa sanyiiwwan Midhaanii gosa 13 fi akaakuuwwan Midhaanii 30 lafa heektara 35 ta'u irratti baay'isaa jira.

Giddugaleessichi teknoolojiiwwan madakfamanii mirkanaa'an (Boqqoolloo BH-547, Xaafii (Dursii fi Quncoo) kilaastaraan oyruu qonnaan bultootaa lafa hektaara 67 ol ta'u irratti deeggarsa piroojektii Sagantaa Cimsa Sirna Nyaataa (FSRP)n hojjetamaa jiru.

.

Teknoolojiin Gagaa Calalu Kalaqame

**********

Giddugaleessi Qorannoo Kanniisa Hoolataa dhiyeessii teknoolojii Kanniisaa irratti qorannoo geggeessuun misooma kanniisaa ammayyeessuu keessatti gahee irraa eegamu bahachaa jira. Giddugaleessichi dhiyeessiin gagaa horsiistota kanniisaa biratti rakkoo ta'uu isaa hubachuun teknoolojii gagaa calalu kalaqeera.

.

Giddugaleessi Qorannoo Qonnaa Baakkoo Sanyii Ruuzii Cawwaaqaa Baay'isaa jira

**************

Inisheetiivii akka naannoo keenyaatti karoorfamee hojjatamaa jiru keessa omishni Ruuzii isa tokko. Inisheetiivii kana milkeessuufis giddugaleessichi sanyii Ruuzii filatamaa omishaa fi omishtummaan isaa olaanaa ta'e baay'isaa jira.

.

Hanqina Nyaata Kanniisaa Furuuf Biqiltuun Baay'ataa Jira

**************

Biyyaa keenya keessatti rakkooleen hanqina nyaata Kanniisaa yeroo yerootti hammachaa akka jiru beekamaa dha. Karaa birootiin mootummaan biyya keenyaa uwwisa bosona biyyattii fooyyessuuf sochii Ashaaraa Magariisaa jedhuun hojjechaa akka jirus ni beekama.

Haaluma kanaan Giddugaleessi Qorannoo Kanniisa Hoolataa biqiltuuwwan faayidaa adda addaaf oolan kanneen akka Bunaa, Avokaadoo, Appilii kan nyaata namaa fi kanniisaatiif oolan baay’isuun milkaa'ina Ashaaraa Magariisaatiif qooda isaa bahachaa jira.

.

Qormaatilee Injifachuun Waadaa Qotee/Horsiisee Bulaaf Galle Gochaan Dhugoomsineerra

***************

Inistiitiyuutiin Qorannoo Qonnaa Oromiyaa giddugaleessota qorannoo kudha torbaan (17) haala qilleensa adda addaa/agro-ecology/ keessatti qorannoo geggeessaa jiruun teknoolojii hudhaalee qonnaa furan kumaatamaan lakkaa'aman qotee/horsiisee bulaa biraan gahuun qonnarratti jijjiirama bu'uuraa fideera.

.

Rakkoo Hanqina Gurmuu Kanniisaa Furuuf Qorannoon Geggeeffamaa Jira

***************

Rakkoolee hanqina gurmuu Kanniisaa muudachaa jiru furuuf Giddugaleessi Qorannoo Kanniisa Hoolataa gurmuu kanniisaa mala nam-tolchee “Grafting” jedhamu fayyadamuun haadhoo kanniisaa baay’isuun gara gaagura xiqqaa “Nuclei Box” jedhamutti dabarsuun hojjetamaa jira. Hojiin kun rakkoo hanqinaa gurmuu Kanniisaa jiru furuu keessatti qooda olaanaa qaba.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Misooma Qurxummii Hara Dambal fooyyessuuf Hojjetamaa Jira

*****************                                                

Giddugaleessi Qorannoo Qurxummii fi Lubbu-qabeeyyii Bishaan Keessaa Biroo Baatuu omishaa fi Omishtummaa Qurxummii dabaluuf qorannoo adda addaa Naannoo Oromiyaa keessatti geggeessaa jira. Haaluma kanaan Haroo Dambal irrattis qorannoo qurxummii fi lubbbu-qabeeyyii bishaan keessaa biroo irratti geggeeffamaa tureen jijjiiramni olaanaan argameera.

.

Misooma Jallisii Teknoolojiin Deeggaruuf Hojjatamaa Jira

****************************

Giddugaleessi Qorannoo Mahaandisummaa Qonnaa Baakkoo teknoolojii misooma jallisiif oolu yaalii Boqqoolloorratti taasiseen kan milkaa’e yoo ta’u; haaluma kanaan teknoolojiin kun misooma qamadii boneetiifis kan oolu ta’uu mirkaneeffateera. Akkasumas; teknoolojiin kun bifa salphaa ta’een bakkaa bakkatti sochoosuun lafa heektara bal’aa jallisiin misoomsuun ni danda’ama.