Some of our researchers in research field
We do for maximizing productivity
IQQO Meeting Hall
Our research empowers women
Researcher at field
IQQO Meeting Hall
Sinana ARC

Giddugaleessa Qorannoo Qonna Sinaanaatiin Guyyaan Daawwannaa Dirree Geggeeffame

Oromia Agricultural Research Institute (IQQO) has conducted field day program

 

Inistiitiyuutiin Qorannoo Qonnaa Oromiyaa Guyyaa Ayyaana Qonnaan Bultootaa Gaggeesse


Woorkishooppiin Gamaggama Caasaa Ijaarsa ‘Design’ Jallisii AGP-IIn Deeggaramu Geggeeffame

 

 

Gamaggamni Yaaliiwwan Qorannoo Geggeeffamaa Ture Milkiin Goolabame

 

Gaggamni yaaliiwwan qorannoo xumuramanii guyyaa afuriif geggeeffamaa ture milkiin goolabame. Gamaggama kana irrattis qorannooleen xumuraman 177 dhiyaataniiru. Yaaliiwwan qorannoo bara 2009 keessa xumuramanii dhiyaatan kana irrattis mariin gadi fagoon geggeeffameera. Yaaliiwwan qorannoo xumuramanii dhiyaatan kunneenis:-  

Daarektara Qorannoo Midhaaniin   56

Release of Improved Crop and Forage Varieties

Gamaggamni Geggeeffamaa Ture Milkiin Goolabame

Gamaggamni Karooraa fi Raawwii Adeemsifame

 

 

 

 

 

 

 

 

Ibsa Gaddaa Inistiitiyuutii Qorannoo Qonnaa Oromiyaa(IQQO)

Gamaggamni piroojektoota Qorannoon hojiin isaanii dhume geggeeffame

Inistiitiyuutii Qorannoo Qonnaa Oromiyaattii piroojektoota qorannoo deeggarsa baajata AGP-II tiin raawwatamaa turan qorattootaan gamaggamame. Magaala Adaamaa galma Hoteela Feenetitti gamaggama geggeeffame kana irratti piroojektoota qorannoo 75 fi waraqaa qorannoo barattoota MSc fi PhD 7 gamaggamaaf dhiyaatanii irratti mariyatamaa tureera.