.

Mala Tishuu Kaalchariin Biqiltuun Muuzii Baay'ifamee Qonnaan Bultootaaf Raabsame Oyruu irratti Milkaa'eera

****************

Inisheetivii Muuzii milkeessuuf Giddugaleessi Qorannoo Qonnaa Adaamii Tulluu biqila Muuzii mala tishuu kaalchariin baay'isaa ture Sadaasa, 2015 qonnaan bultootaaf raabseera. Haaluma kanaan biqila muuzii 73,000 ta'u qonnaan bultootaaf kan raabsame yoo ta'u; dhaabatee ji'a jahatti sadarkaa kanarraa gaheera.

.

Teknoolojiiwwan Qorannoo Qonnaa Godambaa Saayinsii (Science Museum) tti Daawwatamaa jiru

***************

Giddugaleessi Qorannoo Qonnaa Adaamii Tulluu teknoolojii Qamadii agarsiisaaf dhiyeesse daawwatameera.

Dabalataanis, teknoolojiiwwan Mahanduisummaa Qonnaa, Midhaanii fi teknoolojiin Beeyladaa agarsiisa kanarratti dhiyaataniiru.

.

Saliixni Jallisiin Omishamu Callaa Argamaa Turerraa Dachaa Sadiin Dabaluu Qorannoon Mirkanaa'e

********

Giddugaleessi Qorannoo Qonnaa Baakkoo sanyii saliixaa biyya keessa jiran baay'isaa; sanyii haaraa biyya Chaayinaatii fiduun jallisiin hojii madaqsaa hojjachaa jira. Haaluma kanaan qorannoo waggaa lamaan darban geggeeffamaa tureen saliixni waqtii bonaa jallisiin omishamu omisha dachaa sadiin dabaluu akka danda'u qorannoon mirka'eera.

.

Giddugaleessi Qorannoo Qonnaa Baakkoo Qamadii Jallisiin Omishaa ture Gamaggamsiise

***********

Giddugaleessi Qorannoo Qonnaa Baakkoo godina Wallagga Bahaa aanaa Waayyuu Tuqaatti qamadii jallisiin omishaa ture gamaggamsiise. Giddugaleessichi rakkoo keessatti rakkoo furuuf halkanii guyyaa qorannoo geggeessaa jiruun jiruufi jireenya qonnaan bulaa jijjiiruu keessatti qoodni qabu daraan olaanaadha.

Haaluma kanaan bara kanas qamadii jallisiin omishaa ture Abbaa Taayitaa To'annoo Galteewwan Qonnaa damee Naqamteetiin gamaggamsiiseera.

.

Teknoolojiin Qonnaa Qorannoon Bahaa Jiru Omishaa fi Omishtummaa Dabaluu Keessatti Qoodni Qabu Gochaan Mul’ataa Jira

Inistiitiyuutiin Qorannoo Qonnaa Oromiyaa qorannnoo geggeessaa tureen hanga ammaatti teknoolojiiwwan hedduu qotee/horsiisee bulaa biraan gahuun jiruu fi jireenya isaanii jijjiiruu keessatti shoora olaanaa taphateera. Haaluma kanaan waggoottan sadan darbanitti sanyii qamadii qorannoon bahan baay’isuun al-ergii qamadii milkeessuu keessatti qoodni qorannoo daraan olaanaa ta’uu mirkaneesseera.

.

Giddugaleessi Qorannoo Biyyee Naqamtee Aanaa Waayyuu Tuqaatti Sanyii Qamadii Baay'isaa jira

***********************************

.

Loon Booranaa Hongeerraa Baraaruuf Giddugaleessa Qorannoo Horattootaa fi Qonna Gammoojjii Yaa'a bal'ootti kunuunsi Taasifamaa Jira

****

Deeggarsa Biiroo Qonnaa Oromiyaa, giddugaleessota qorannoo IQQO fi godina Booranaarraas deeggarsa taasifameen loon baraaruun danda'ameera jedhan geggeessaan giddugaleessichaa Dr. Darajjee Tashoomaa.

Giddugaleessichi qorannoo geggeessaa jiruunis sanyiin loon Booranaa akka hin badneef halkanii guyyaa qorattoota waliin hojjachaa jiraachuu beeksise.

.

Inistiitiyuutiin Qorannoo Qonnaa Oromiyaa Misooma Biyyoo Fooyyessuuf Dhaabbata  Idil-Addunyaa DBFZ Waliin Hojii Eegale

Qorattoonni xaa’umma biyyoo biyya Jarman dhaabbata DBFZ irraa dhufan qorattoota Inistiitiyuutii Qorannoo Qonnaa Oromiyaa waliin  marii guyyaa lamaa geggeessaniin karoora qorannoo xaa’ummaa biyyoo  fooyyessuuf gargaaran irratti muuxannoo wal jjjjiiruun karoora hojii bara 2016 qopheeffataniiru.

.

Teknoolojii Qonnaa Hunda Galeessa Qotee/Horsiisee Bulaaf Dhiyeessuun Badhaadhina Naannoo keenyaa ni Dhugoomsina

**************************

Inistiitiyuutiin Qorannoo Qonnaa Oromiyaa waggoottan kurnan lamaan darbanitti qotee/horsiisee bulaa naannoo fi biyya keenyaaf teknoolojii qonnaa qorannoon argate biraan gahuun guddina qonna naannoo keenyaa jijjiiruu keessatti shoora olaanaa bahachaa tureera.

.

Qonna Ammayyeessuu Keessatti Shoorri Qorannoo Olaanaadha

********************

Giddugaleessi Qorannoo Qonnaa Haroo sabbuu teknoolojiiwwan adda addaa qonnaan bultoota biraan gahuun jiruufi jireenyi isaanii akka jijjiiramu taasisuu keessatti shoora olaanaa taphataa tureera.

Haaluma kanaan bara kanas hojiilee qorannoo geggeessaa jiruun bu'aan gaariin argamaa jira