Giddugaleessi Qorannoo Qonna Beeddellee sanyii qamadii 'kingbird' jallisiin aanaa Cooraa ganda Sibbootti facaasaa eegalee jira.