Qonna Ammayyeessuu Keessatti Shoorri Qorannoo Olaanaadha

********************

Giddugaleessi Qorannoo Qonnaa Haroo sabbuu teknoolojiiwwan adda addaa qonnaan bultoota biraan gahuun jiruufi jireenyi isaanii akka jijjiiramu taasisuu keessatti shoora olaanaa taphataa tureera.

Haaluma kanaan bara kanas hojiilee qorannoo geggeessaa jiruun bu'aan gaariin argamaa jira