Some of our researchers in research field
We do for maximizing productivity
IQQO Meeting Hall
Our research empowers women
Researcher at field
IQQO Meeting Hall
Sinana ARC

Hanqina Roobaa Mudate Dandamachuun Hojii Hojjatameen Yaaliiwwan Qorannoo Baraaruun Danda'ameera

****************

Giddugaleessi Qorannoo Qonnaa Machaaraa omishaafi omishtummaa qonnaan bulaa dabaluuf teknooloojiiwwan haaraa bahanii fi madaqan oyiruu Qonnaan bulaa irratti agarsiisuu fi babal`isuun hojii hojjatamaa tureen bu'aan gaariin argameera. Bara omishaa 2015/2016 tti teknoolojiiwwan adda addaa Godina Hararghe Lixaa aanaa adda addaa keessatti hojii agarsiisaa fi babal`isaa hojjechaa jira. Hojiiwwan hojjatamaa jiranis sanyi Loozii 'Milkaaye' jedhamu omishaafi omishtummaa gaarii qabu bara kana aanaa Bookee keessatti babal`isaa kan jiru yoo ta'u; dabalataanis nyaata loonii gosa Sinaaraa 'Bareeda' jedhamu aanaa sadii; Gammachiis,Ciroo fi Xuullootti hojiin babal`isuu hojjetamaa jira.

Akka waliigalaatti garee babal`ina Qonnaan bara kana agarsiisaa nyaata loonii Alfafa, Buna, muuza Affeelamuu (plantain banana), akkasumas; hojii babal`isa Maashoo, Saliixaa, loozii fi nyaata horii hojjechaa jira.