Some of our researchers in research field
IQQO Meeting Hall
Fishery research
We do for maximizing productivity
IQQO HQ Complex
Our research empowers women
Researcher at field
IQQO Meeting Hall
Sinana ARC

Gamaggamni Geggeeffamaa Ture Milkiin Goolabame

Gamaggamni Geggeeffamaa Ture Milkiin Goolabame
Gamaggamni raawwii karoora hojii bara 2013 guyyoota sadiif geggeeffamaa ture milkiin
goolabame.

Gamaggama kanarratti raawwiin hojii Giddugaleessota Qorannoo kudha torbaa
dhiyaachuun kan gamaggamaman yoo ta’u; raawwii gaariifi abdachiisa ta’es
gamaggamicha irratti dhiyaateera. Haaluma kanaan karoorri raawwii hojii bara 2013
Giddugaleessotaa milkaa’aa fi galma aggaammate bira kan gahedha.
Keessumattu bara kana keessa hojii omisha qamadii jallisiitiin bu’aan abdachiisa ta’e

Gamaggamni Raawwii Karoora Hojii Bara 2013 Geggeeffamuu Eegale.

Gamaggamni Raawwii Karoora Hojii Bara 2013 Geggeeffamuu Eegale.

*****************************

IQQOtti gamaggamni raawwii karoora hojii bara 2013 Giddugaleessotaa Waxabajii 21/2013 irraa eegalee guyyoota lamaaf turu geggeeffamuu eegaleera.

Gamaggamichis haasaa baniinsa Daarektarri Olaanaa IQQO Ob. Tashoomaa Boggaalaa taasisaniin jalqabameera.

Gamaggamicha irrattis Giddugaleessonni Qorannoo Qonnaa kudha torba (17) kan argaman yoo ta’u; raawwiin hojii isaaniis kilaastaraan kan gamaggamamu ta’a

Training for Junior Researchers has been given

Five days training (from June 14-18, 2021) for Junior Researchers on Proposal writing, Experimental design,  Data Analysis and Scientific Research writing has been  given at Batu Fishery& other Aquatic Life research center. 

The aim of the training is to introduce the junior researchers to the basic scientific research and capacitate them to generate,adopt and disseminate demand based agricultural technologies.

More than 130 researchers were expected to be benefited from the first cycle training. 

Congratulation !

Release of Improved Crop Varieties by IQQO

During the first round meeting of the National Variety Release Committee (NVRC), which held at Adama from June 3-5, 2021,

twenty one improved crop varieties were released by IQQO/OARI. Of these, 7 are crop varieties from cereals, 9 crop varieties

from pulses and Oil crops and 5 are crop varieties from seed spices. The varieties were released by Sinana, Bako,

Haro Sabu, Mechara and Fedis Agricultural Research Centers .

Inistiitiyuutiin Qorannoo Qonna Oromiyaa Dr.Daanyaachoo Luleetiif Dursaa Garee Qorataa kenneef

Inistiitiyuutiin Qorannoo Qonna Oromiyaa Dr.Daanyaachoo Luleetiif Dursaa Garee Qorataa kenneef
***************************************
Akkuma beekamu Dr.Daanyaachoo Lulee nama qorannoon muuxannoo olaanaa qabaniifi qorannoo qonna biyyattii keessaatti shoora olaanaa bahaniidha.

Oromia Agricultural Research Institute (IQQO) has given Lead Researcher position to Dr.Dagnachew Lule. It is the highest researcher position in National Agricultural Research System (NARS) in Ethiopia.

Qamadiin Giddugaleessa Qorannoo Qonnaa Machaaraatiin Omishame Haala Abdachiisaarra Jira.

Qamadiin Giddugaleessa Qorannoo Qonnaa Machaaraatiin Omishame Haala Abdachiisaarra Jira.
Giddugaleessa Qorannoo Qonnaa Machaaraatiin qamadiin jallisiin godina Harargee Lixaa aanaa Daaroo Labuu
bakka Laga Dhungataa jedhamutti lafa heektara soddoma (30) irratti omishamaa ture haala abdaachisaaraa jiraachuu
giddugalichi beeksiseera. Hojiin kunis carraaqqii giddugaleessichaatiin milkaa’uu danda’eera.
Haaluma kanaan yaaliiwwan qorannoo (2) qamadii Daabboo, Paastaa fi Makoroniis geggeeffamaa jira.

Hojiileen Deeggarsa AGP-IIn Hojjatamaa Turan Daawwataman

Hojiileen Deeggarsa AGP-IIn Hojjatamaa Turan Daawwataman
Giddugaleessa Qorannoo Kanniisa Hoolataatiin hojiileen qorannoo deeggarsa AGP-IIn aanaa Tokkee Kuttaayee fi aanaa
Walmaraa keessatti hojjatamaa turan Mudde 24/2013 bakka qooda fudhattootnii fi qonnaan bultootni argamanitti daawwatameera.
Daawwannicha irrattis qonnaan bultootni Kanniisa horsiisuun bu’aa gaarii argataa jiran hojiin isaanii kan daawwatame yoo ta’u; qonnaan

Agricultural Transformation of Oromia

To download new 'Agricultural Transformation of Oromia' book please click the link below

http://www.iqqo.org/sites/default/files/ATO%20Book%20%281%29_3.pdf

Potato Harvester

Potato Harvester

Improved Asella Multi-Crop Thresher

Description of the machine
The threshing units of the original Asella Model III thresher peg type are effective in threshing smaller cereals like teff,
wheat, barley, oats and sorghum but there were difficulties in feeding. The feeding inlet position was modified to just below the drum.
The auger and sieve system were removed and the grain allows flowing gravitationally. It was also modified and developed considering
safe and easy operation.
Specifications and Working Features