Some of our researchers in research field
We do for maximizing productivity
IQQO Meeting Hall
Our research empowers women
Researcher at field
IQQO Meeting Hall
Sinana ARC

Release of Improved Crop Varieties by IQQO in 2022

Selected Horticultural crops suitability map of Oromia

Jiddugalli Qorannoo Qonna Sinaanaa godina Baalee aanaa Dalloo Mannaatti sanyii qamadii jallisii boneetiin baay'isaa jira.

Jiddugalli Qorannoo Qonna Sinaanaa godina Baalee aanaa Dalloo Mannaatti sanyii qamadii jallisii boneetiin baay'isaa jira.

Hojii gaggeessaan Jiddugala Qorannoo Qonna Sinaanaa, Obbo Taammanee Miidhaksaa hojii qonnaa tibba roobaa qofa deeggaraa turre, gara jallisii boneettis fooyyessuun qonnaan bultoota gargaaraa jirra jedhan.

Kanaanis, eeggatummaa roobaa jijjiiruun,Aadaan hojii hawaasaa akka fooyya'uuf goone jirra jedhan.

Giddu Gala Qorannoo Qonna Adaamii Tullutti qorannoo gaggeefamaa jiru daawwatame.

Giddu-galeessa qorannoo qonnaa Adaamii Tulluutti qorannoo qaama biqilaarraa biqiltuu gosa adda addaa qaama biqiltuurraa baayyisuurratti hojjetamaa jiru Jila Obbo Shimallis Abdiisaa PMNOtiin durfamuun daawwatame.
Giddu galli kun waggoota lamaan darbanirraa eegalee biqiltuuwwandhukkuba dandamachuu danda'an: Muuzii gosa sadii, buna gosa afur, anaanaasii, camcamee fi moosee qaama mukaarraa ogeessota qorannoo goddu-galeessichaatiin baayyachaa jiru daawwachuun jajjabeessanii jiru.
 

Obbo Shimallis Abdiisaa PMNOtiin durfamu hojii misooma qamadii Bonaan gaggeeffamaa jiru daawwatan.

Hojii misooma qonnaarratti xiyyeeffannoon hojjechuun midhaan nyaataatiin of-danda'uun Dhiibbaa biyya alaarraa dhufu dandamachuuf hojiin Boonsaan hojjetamaa jira. Kab. Obbo Shimallis Abdiisaa PMNO.

Jilli Obbo Shimallis Abdiisaa PMNOtiin durfamu hojii misooma qamadii Bonaan gaggeeffamaa jiru G/Sh/Bahaatti argamuun daawwatan.

Qamadii jallisii marsaa jalqabaan lafa hektaara kuma 350 misoomsuuf karoorfame keessaa hanga ammaatti lafti hektaarri kuma 260 qophaa'uun kana keessaa hanga ammaatti kuma 153 faca'uu Obbo Abarraa Worquu Hog. BQO ibsaniiru.

Notice

AGP-II proceedings since 2009 are available here 

http://iqqo.org/?q=content/agp-ii-proceedings

Hojii Qorannoon Qonnaa Fadis

 

OBN Onkoloolessa 7,2014-Hojii nuti midhaan Nyaataan akka of dandeenyuuf hojjechaa jirrukeessatti deeggarsi Qorannoon Qonnaa Fadis nuuf taasisaa jiru olaanaadhaa jedhan jiraattoonni Aanaa Mi'essoo.

Biyya Dinagdeen of Dandeesse Ijaaruu Keessatti Qoodni Qorannoo Qonnaa Olaanaadha.

Biyya Dinagdeen of Dandeesse Ijaaruu Keessatti Qoodni Qorannoo Qonnaa Olaanaadha.

Biyya dinagdeen of dandeessee ijaaruufi badhaadhina fiduuf gaheen qorannoo qonnaa daraan olaanaadha. Kanuma mirkaneessuuf Giddugaleessonni qorannoo qonnaa IQQO hundi bonaafi ganna dhama’aa jiru. Giddugaleessi Qorannoo Qonnaa Beddellees hojii omisha Gannaa kanaan oyruu qotee bulaa fi buufata qorannoo irratti yaaliiwwan geggeessaa jiruun milkii gaariirra jira.

 

....................................................................................

Giddugaleessi Qorannoo Qonnaa Machaaraa Hojii Omisha Gannaatiin haala Abdachiisaarra Jira

Giddugaleessi Qorannoo Qonna Machaaraa hojii omisha gannaa bara kanaatiin milkii gaariirra jira. Giddugaleessichi qorannoowwan adda addaa geggeessuun teknoolojii fooyya’aa dhiyeessee jiruufi jireenya qotee/horsiisee bulaa jijjiiruu keessatti qooda olaanaa qaba.

Giddugaleessi Qorannoo Qonnaa Booree hojiilee Qorannoon Milkaa’aa Jira.

Giddugaleessi Qorannoo Qonnaa Booree hojiilee Qorannoon Milkaa’aa Jira.

Giddugaleessi Qorannoo Qonnaa Booree hojii omisha Gannaa bara kana geggeessaa jiruun milkaa’aa kan jiru yoo ta’u; akkasumas; teknoolojii ammayyaa’e kan jiruufi jireenya qotee /horsiisee bulaa jijjiiruu danda’an hedduu baasuu, madaksuufi raabsuun qooda isaa bahaa tureera.

Haaluma kanaan bara kanas teknoolojiiwwan adda addaa dhiyeessuun oyruu qotee/horsiisee bulaa fi buufata qorannoo irratti yaaliiwwan geggeessaa jiruun haala abdachiisaa ta’erra jira.

 

Tags: