Giddugaleessa Qorannoo Qonnaa Machaaraatti gareen Kuduraafi Muduraa qorannoo Mixaaxisha (Bakulee) irratti geggeessaa jiruun bu'aan gaariin argamaa jira