Some of our researchers in research field
We do for maximizing productivity
IQQO Meeting Hall
Our research empowers women
Researcher at field
IQQO Meeting Hall
Sinana ARC

Rakkoo Hanqina Gurmuu Kanniisaa Furuuf Qorannoon Geggeeffamaa Jira

***************

Rakkoolee hanqina gurmuu Kanniisaa muudachaa jiru furuuf Giddugaleessi Qorannoo Kanniisa Hoolataa gurmuu kanniisaa mala nam-tolchee “Grafting” jedhamu fayyadamuun haadhoo kanniisaa baay’isuun gara gaagura xiqqaa “Nuclei Box” jedhamutti dabarsuun hojjetamaa jira. Hojiin kun rakkoo hanqinaa gurmuu Kanniisaa jiru furuu keessatti qooda olaanaa qaba.