Some of our researchers in research field
We do for maximizing productivity
IQQO Meeting Hall
Our research empowers women
Researcher at field
IQQO Meeting Hall
Sinana ARC

Misooma Kanniisaa Ammayyeessuuf Qorannoon Geggeeffamaa Jiru Abdachiisaadha

**********************

Misoomni Kanniisaa biyya keenyaa mala aadaatiin geggeeffama akka jiru ni beekama. Haata'u malee Giddugaleessi Qorannoo Kanniisa Hoolataa rakkoo kana furuuf Godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti qorannoo geggeessaa jiruun Gaagura Ammayyaa agarsiisaa fi babal’isaa deeggarsa ogummaas qonnaan bultootaa fi namoota gurmaa'anii Kanniisa horsiisaniif kennaa jira.