Some of our researchers in research field
We do for maximizing productivity
IQQO Meeting Hall
Our research empowers women
Researcher at field
IQQO Meeting Hall
Sinana ARC

Gargaarsa Lammilee Buqqa’aniif taasifame

Hojjattoota Instiitiyuutii Qorannoo Qonnaa Oromiyaa Lamilee keenya Naannoo Somalee fi Naannoo Oromiyaa daangaa Somaaleetti argaman Oromummaa isaanitiin qofa haala sukkaneessaa ta’een buqqa’aniif gargaarsa Midhaan nyaataa arjoomniiru.

A one day consultative workshop was held at Oromia Agricultural Research Institute

Sagantaan Guddina Qonnaa (AGP II) IQQO Leenjii Dandeettii Dubartootaa Cimsu Kenne

 

Gamaggamni Wixinee Qorannoo kan Bara 2010 Geggeeffamaa ture Goolabame

Gamaggamni wixinee Inistiitiyuutii Qorannoo Qonna Oromiyaa kan bara 2010 geggeeffamaa ture goolabamee jira. Sagantichis guyyoota shaniif geggeeffamaa kan tureefi piroojektootni hojiilee qorannoo 400 ta’an dhiyaatanii irratti mariyatamuun gamaggamichi xumurameera.

Guyyaan Kabaja Ayyaana Farra Malaammaltummaa IQQOtti kabajame

Guyyaan farra malaammaltummaa akka sadarkaa IQQOtti paanaalii marii geggeessuun kabajame. Kabaja ayyaanichaa irrattis yaadoleen mariifi gaaffileen adda addaa ka’uun bakka qaamoleen oggansaafi hojjattootni Inistiitiyuutichaa argamanitti kabajamee ooleera.

AGP-II Annual Review meeting, 12-16 Feb 2018, Adama

Oromia Agricultural Research Institute (IQQO) Agricultural Growth Program (AGP-II) conducted Annual research proposal review at Adama from 12-16 Feb 2018. Welcoming and opening speech were addressed by Dr Dagnachew Lule (AGP-II Coordinator) and Dr Feto Esimo (General Director for IQQO), respectively. A total of 206 new research activities were presented by the 15 AGP-II supported research centers.

Leenjiin Mirga Bilisummaa Odeeffannoo Irratti Kenname

Leenjiin Dandeettii Qorattoota Cimsu kan marsaa laman kennamaa turee xumuramee jira

 

Leenjii Hoggansaa ‘leadership training’ IQQOtti Kennamaa Jira

Leenjiin oggansaa AGP II tiin deeggaramu guyyoota lamaaf galma Inistiitiyuutii Qorannoo Qonna Oromiyaatti kennamaa jira. Sagantaa guddina qonnaatti CDSF (capacity development support facility) tiin leenjiin dandeettii gabbisuu irratti barsiisaa lammii biyya Beeljiyeem kan ta’an Mr. Arthor Delabie jedhamuun leenjiin kennamaa jira.

Giddugaleessi Qorannoo Qonna Sinaanaa Machaaraa Waliin ta’uun sanyiii Bunaa Irratti Qorannooo Geggeessaa Jira