Some of our researchers in research field
We do for maximizing productivity
IQQO Meeting Hall
Our research empowers women
Researcher at field
IQQO Meeting Hall
Sinana ARC

Aanaa Goorootti Qonnaan Bultootni kilaastaraan shuqoo omishaan Bu’aa Abdachiisaa argachaa jiraachuu himan

Leenjiin Dandeettii Qorattoota Jalqabaa Cimsu kan marsaa duraa IQQOtti Kennamaa Jira

Leenjiin dandeettii qorattoota jalqabaa cimsuufi hojii qorannoo isaanii karaa saayinsawaa ta’een deeggaramee bu’aa qabeessaa akka ta’u kan gargaaru leenjiin mata duree ‘proposal writing, experimental design for field of experiment and analysis of experimental data using, R and scientific paper writing’ jedhu irratti guyyoota shaniif qorattoota giddugaleessota qorannoo sagal irraa walitti bobba’an kan baay’inni isaanii 46 ta’uuf galma IQQOtti leenjiin kennamaafii jira.

 

Sagaantaan Daawwannaa Dirree Giddugaleessa Qorannoo Qonna Sinaanaatti Geggeeffame

Godina Booranaatti Horsiisee Bultootni Godinichaa Teknoolojii Qonnaa Irraa Fayyadamoo Ta’uu Isaanii Himan

Horsiisee bultootni godina Booranaa teknoolojii giddugaleessa Horattootaafi Qonna Gammoojjii Yaa’abal’ootiin teknoolojiiwwan bahaniin fayyadamoo ta’uu isaanii OBN tti himan. Teknolojiiwwan fooyya’oo Hoolaa fi Re’ee haala qilleensaa gammoojjii dandamatanii bu’aa gaarii kennuu danda’an giddugaleessaarraa fudhachuun fayyadamaa akka jiran dubbatan.

Agricultural Production Constraint Analysis Validation workshop, 23-24 November 2017

Oromia Agricultural Research Institute (IQQO) Agricultural Growth Program (AGP-II)

Agricultural Production Constraint Analysis Validation workshop, 23-24 November 2017

Woorkishooppiin Xiinxala Hudhaalee Omisha Qonnaa irratti kan xiyyeeffate galma Inistiititiyuutii Qorannoo Qonna Oromiyaatti eegalameera.

Leenjiin dhimma siivil sarviisii fi meeshaalee riformii qidaa’aa irratti guyyaa 20/02/2010 hanga 23/02/2010 Magalaa Baatuutti gaggeeffame

Inistiitiyuutiin Qorannoo Qonnaa Oromiyaa dhimma siivil sarviisii fi meeshaalee riformii qidaa’aa irratti qopheessee miseensota maanajimantii Giddugaleessa Qorannoo Qonnaa 17 fi IQQO irraa waamamaniif leenjii guyyaa 4 kenneera.

Leenjii kana irratti mata dureewwan JBAH, SMBKT, Falaasama Kaayizanii fi Chaartarii lammilee ilaalchisee ogeeyyota Biiroo paablik sarviisii fi misooma Namaa fi IQQO irraa dhufaniin kennameera.

Bako Agricultural Research Center has conducted a field day on 21-22 October 2017

Bako Agricultural Research Center has conducted a field day on 21-22 October 2017 to show its research achievements to various stake holders and to collect feedback for its future research interventions.

Giddugaleessa Qorannoo Qonna Baakkootti Guyyaan Daawwannaa Dirree Taasifame

Giddugaleessi qorannoo qonna Baakkoo giddugaleessota Inistiitiyuutii Qorannoo Qonnaa Oromiyaan bulan keessaa isa tokko. Giddugaleessi kun hundeeffama isaarraa kaasee hanga har’aatti teknoolojiiwwan adda addaa baasuufi madaksuun akka Lixa Oromiyaatti jiruufi jireenya hawaasa hedduu jijjiiraa tureera. Haaluma kanaan har’as hojiilee qorannoo hojjataa tureen teknolojiiwwan bahanii qonnaan bulaa bira gahan oyruu qonnaan bulaafi buufata qorannoo irratti daawwatamanii jiru.

Third Review Workshop of Completed Research Projects Held at Batu Town